ARTEKS TEKSTİL MOBİLYA GIDA VE MAKİNA SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.

 

Veri kontrolü:

 

Arteks Tekstil Mobilya Gıda ve Makine Sanayi Dış Ticaret A.Ş. «İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Sanayi Sitesi
2. Kısım 4. Ada B Blok Kat 2-3 Başakşehir / İSTANBUL»

 

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca iş amaçları ile bağlantılı olarak kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, iletilmek ve aktarılmak suretiyle işlenecektir. /veya aşağıda açıklanan çerçevede sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz, çıkarılan Kanun ve Yönetmelikler uyarınca kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bunlara erişilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik seviyesinin tesis edilmesine yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. özel hayatın gizliliği hakkı başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri korumayı amaç edinmiştir.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler eksiksiz olmayan bir liste halinde aşağıda sıralanmıştır;

 

Ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, E-Mail adresi, imza, fiziki mekan/güvenlik görüntü kayıtları, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kayıtları, çerez kayıtları.

 
 

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Sizin tarafınızdan paylaşılan kişisel veriler işlenecek;

 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yapılması amacıyla, sizlerin ve/veya kurumların ve Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak için temsilcisi olduğunuz kurumlara,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari işlemlerin yürütülebilmesi için,
 • Şirketimizin kullanımı altındaki lokasyonların fiziki güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması amacıyla,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili kişi veya çalışanlar) ilişkilerinin kurulması amacıyla,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişiler ile birlikte sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sözleşme şartlarının yerine getirilmesi ve mali mutabakata varılması amacıyla,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi için,
 • Şirketimiz çağrı merkezinin aranması veya internet sitesinin kullanılması ve/veya
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya etkinliklere katılımın sağlanması amacıyla.

2- Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz otomatik olan veya olmayan yollarla, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. Kişisel verileriniz elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından sağlanan ve saklanan kişisel verilerin, saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişimlere maruz kalmaması, manipüle edilmemesi, kaybolmaması ve zarar görmemesi için iş süreçleri tasarımı ve teknik güvenlik altyapısı iyileştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla her türlü bilgi güvenliği tedbiri alınarak işlenecek ve mevzuatta öngörülen veya böyle bir süre öngörülmemişse; verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre. Bu sürenin sona ermesinden sonra, vermiş olduğunuz kişisel verileriniz silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılabilir.

3- Kişisel Verilerin İletimi

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Arteks Tekstil Mobilya Gıda ve Makine Sanayi Dış Ticaret A.Ş. bünyesinde,
 • Şirketimiz nam ve hesabına faaliyet gösteren şirketler, yetkilendirdiğimiz temsilcilerimiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici makamlar ile kanunlarında kişisel verilerinizi açıkça talep etmeye açıkça yetkili kılınan kamu kurum ve/veya kuruluşları,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçiler ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ile diğer gerçek veya tüzel kişiler,
 • Vergi ve benzeri danışmanlar, icra takibi ile ilgili gerekli kişiler, denetçiler dahil danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iş ortakları, hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler, yukarıda açıklanan amaçlarla yetkili kişi ve kuruluşlar, kurum içinde veya dışında ülke.

4- KVKK 11. Madde Uyarınca Haklarınız

Şirketimize başvurma hakkına sahipsiniz ve

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yollarla Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tevsik edici gerekli bilgileri ve talebinizi içeren dilekçenizi bizzat teslim edebileceğiniz gibi, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yollarla iletebilir veya iletebilirsiniz. aynı şekilde güvenli elektronik imza ile info@arteksbaski.com.tr adresine gönderilmelidir .